Rekrutacja

Drukuj
Utworzono: wtorek, 01, marzec 2016 Administrator

 

   

Załaczniki :

Podanie Szkoła Podstawowa

Podanie Szkoła Branżowa

Podanie Liceum Ogólnokształcace

 

 

 

Zarządzenie Nr 48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Na podstawie § 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60), zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 w województwie podlaskim:

1.      do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I branżowej szkoły I stopnia – stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2.      na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3.      do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki :

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów.

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

1). za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum -                                  max     100 pkt.

-Uzyskane wyniki procentowe z jez. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki  oraz przedmiotów przyrodniczych  mnożone są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 =15 pkt. Maksymalna liczba punktów za 4 wyniki  procentowych wynosi 400% x 0,2 = 80.

- Uzyskany wynik procentowy z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się  przez  0,08, np. 75%= 75x0,08= 6 pkt.

- Uzyskany wynik procentowy z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12, np. 75%= 75x0,12= 9 pkt.

 Maksymalna  liczba punktów za 1 wynik procentowy wynosi 100% x 0,2=20 pkt.

2). za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: - max 80 pkt.

- ocena celująca -                                                                                                     20 pkt.

- ocena bardzo dobra -                                                                                             16 pkt.

- ocena dobra -                                                                                                         12 pkt.

- ocena dostateczna -                                                                                                 8 pkt.

- ocena dopuszczająca-                                                                                              2 pkt.

3). ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem -                                                                 5 pkt.

4). osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu-                                                                                                              2 pkt.

5). uzyskanie  w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorium oświaty:    

  •  Tytuł; finalisty konkursu przedmiotowego -                                                       10 pkt.
  •  Laureata konkursu tematycznego  lub interdyscyplinarnego-                              7 pkt.
  •  Tytuł finalisty konkursu tematycznego  lub interdyscyplinarnego-                        5 pkt.

6). Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:            

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,                                       

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,                                                                  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

7). uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym    przez kuratora oświaty:                                                                                                                     

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,         

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,                                                                                                                                        

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,                                                                                                                                       

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,                                            

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,        

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

8). uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:                                                                          

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,                         

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,   

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,                          

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,                                                                    

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,                                                          

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

9). uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:      

                                                                                                         

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,                                                                                   

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,                                                                                                   

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,                                                                                                        

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

2.W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sporto-wych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia  gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:         

                                                                

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:               

                                        

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,                                                                                          

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,                                                                                      

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,                                                                                              

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,                                                                                          

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,     

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,    

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,                                                                                                

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,                                                                                      

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,                                                                                    

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,       

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,                                                                                                  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,                                                                                      

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 

a) celującym – przyznaje się 8 punktów,                                                                                           

b) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów,               

c) dobrym – przyznaje się 4 punkty,                                                                                                            

d) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty,                                                                                             

e) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.

 

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt.1. oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 

1) celującym – przyznaje się 8 punktów;                                                                                         

2) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów;                                                                                                           

3) dobrym – przyznaje się 4 punkty;                                                                                 

4) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty; 

5) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.

 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytne-go na poziomie rozszerzonym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 

1) celującym – przyznaje się 12 punktów;                                                                                          

2) bardzo dobrym – przyznaje się 9 punktów;                                                                                          

3) dobrym – przyznaje się 6 punktów;                                                                                              

4) dostatecznym – przyznaje się 3 punkty;                                                                                   

5) dopuszczającym – przyznaje się 1 punkt.

 

II. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - WIELOZAWODOWA

 

przyjmuje uczniów chcących zdobyć zawód, znajdujący się na liście w rozporządzeniu MEN.

§ 1

Wskazane w § 3 pkt.1 zarządzenia osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w wypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 2

Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkół decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przepisami § 2.

§ 3

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych: Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów i Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w § 3 niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Przepisu § 3 ust.1 nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.                                                                                                                               

2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów, o których mowa w ust.1 brane są pod uwagę tylko osiągnięcia wymienione w § 3 .                                                                                                   

3. O przyjęciu kandydata, o którym mowa w ust. 1, decyduje uzyskanie wyższej liczby punktów od każdego przyjętego do szkoły przy porównywaniu ich osiągnięć wymienionych w § 3.

§ 5

Szczegółowe kryteria , wymagane dokumenty i warunki przyjęcia do szkoły określone są w Regulaminie rekrutacji Zespołu Szkól im. Armii Krajowej w Brańsku.

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załączniki:

Thursday the 23rd. Copyright ©2013, Krzysztof Kozłowski