Matura

Drukuj
Utworzono: niedziela, 17, maj 2009 Administrator

I  LITERATURA

 

1.      Biblia źródłem motywów, postaw i wartości życiowych. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów z literatury polskiej.

2.      Bohaterska śmierć – odwieczny motyw literacki. Rozwiń temat, sięgając do literatury antycznej, romantycznej i czasów wojny i okupacji.

3.      Bunt i jego różne oblicza. Wykaż popularność tego motywu, sięgając do utworów  wybranych epok.

4.      Człowiek – istota błądząca. Rozwiń problem, odwołując się do utworów z różnych epok.

5.      Dialog człowieka z Bogiem w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na przykładach wybranych utworów.

6.      Dialog z tradycją antyczną. Rozwiń problem, odwołując się do utworów z zakresu liryki, epiki i dramatu.

7.      Dworek szlachecki i funkcja tego motywu w literaturze. Rozwiń problem, odwołując się wybranych utworów z różnych epok.

8.      Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z liryki, epiki i dramatu.

9.      Funkcje motywu wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

10.  Historia jako temat literacki. Przedstaw zagadnienie, ukazując rolę tego motywu w wybranych utworach różnych epok.

11.  Jak literatura ukazuje narodziny miłości? Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

12.  Literackie koncepcje tragizmu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

13.  Literatura jako odzwierciedlenie estetyki turpizmu. Omów problem, sięgając do literatury staropolskiej i współczesnej.

14.  Literatura jako poetycki hołd złożony wybitnym jednostkom. Rozwiń problem w oparciu o utwory epoki romantyzmu.

15.  Małżeństwa literackie. Przedstaw różne ich wizerunki i ukaż związek z ideą epoki, wykorzystując odpowiedni materiał literacki.

16.  Mity jako ważne tworzywo literatury. Scharakteryzuj to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.

17.  Motyw „exegimonumentum” w twórczości Horacego jako źródło inspiracji w literaturze polskiej różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów poetyckich.

18.  Motyw szaleństwa w literaturze. Rozwiń problem w oparciu o przykłady z literatury, szczególnie romantycznej.

19.  Non omnismoriar.  Który, według Ciebie, z polskich twórców literackich mógłby tak powiedzieć? Analizując jego twórczość, uzasadnij słuszność swego wyboru.

 20.  Odwołując się do twórczości Ignacego Krasickiego wykaż, że jego twórczość jest przejawem walki

z głupotą, zacofaniem i innymi wadami współczesnych mu Polaków.

21.  Poezja Młodej Polski jako wyraz charakteru epoki. Odwołaj się do wybranych modernistycznych tekstów poetyckich.

22.  Poezja w służbie wartości. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane teksty poetyckie.

23.  Pojedynek jako odwieczny motyw w literaturze. Omów zagadnienie, sięgając po  przykłady utworów

z różnych epok.

24.  Portret władcy. Przedstaw sposoby funkcjonowania tego motywu w literaturze polskiej i obcej

 różnych epok.

25.  Powstanie listopadowe w literaturze. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania tego tematu

 w wybranych epokach literackich.

26.  Przeciw zniewoleniu umysłu… Omów postawy intelektualistów i artystów wobec nazizmu

i komunizmu, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

27.  Przedstaw różne funkcje motywu powrotu do domu rodzinnego w wybranych utworach określonej epoki literackiej.

28.  Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera  literackiego. Omów problem

na wybranych przykładach z epoki romantyzmu.

29.  Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

30.  Różne  postawy człowieka wobec okrucieństw wojny.  Przedstaw je, analizując wybrane utwory literatury XX wieku.

31.  Różne obrazy zaświatów (piekła, czyśćca, raju) obecne w literaturze europejskiej. Przedstaw je

na wybranych przykładachutworów z różnych epok.

32.  Różne sposoby rozumienia patriotyzmu przez bohaterów literatury polskiej doby niewoli.

Rozwiń temat na wybranych przykładach.

33.  Scharakteryzuj i skomentuj wymowę wielkich monologów bohaterów wybranych tragedii Szekspira.

34.  Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach  literackich z wybranych epok.

35.  Sztuka umierania to popularny motyw literacki. Rozwiń problem, sięgając do literatury XIX i XX wieku i zaprezentuj opisy śmierci, które wywarły na Tobie największe wrażenie.

36.  Tematyka patriotyczna w utworach literackich. Wykaż jej funkcję w wybranych epokach.

37.  Twórcy współczesnej literatury wobec baroku. Zanalizuj na wybranych przykładach literackie odniesienia i ich funkcje.

38.  Uczty jako popularny motyw literacki. Przedstaw zagadnienie, porównując opisy uczt w utworach różnych epok.

39.  Udowodnij, że powojenna poezja Tadeusza Różewicza to wyraz problemów moralnych i poszukiwanie miejsca w świecie współczesnym przez tego, który ocalał „prowadzony na rzeź”.

40.  Utopia i arkadia na przestrzeni wieków. Omów wykorzystanie motywów i ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów literackich.

41.  Wojna na przestrzeni wieków zmieniała swe oblicze. Wykorzystując wybrane utwory pokaż, jak widzą wojnę poeci i pisarze okresu wojennego i powojennego.

42.  Zbrodnia i kara jako temat wielu utworów literackich. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładachz różnych epok.

43.  Zło i dobro mają różne oblicza. Rozwiń myśl, posługując się utworami XIX i XX wieku. Zwróć

 uwagę na różnorodność gatunkową prezentowanych tekstów.

 

  II  ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 

44.  Alegoria jako  środek artystycznego wyrazu. Przedstaw zagadnienie,  odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa.

45.  Artystyczne interpretacje motywu “vanitasvanitatum" w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

Omów temat, analizując wybrane dzieła z różnych epok.

46.  Brzydota w literaturze i innych dziedzinach sztuki – przekora, nowa estetyka czy moda? Wskaż

i omów przykłady.

47.  Czy inne dziedziny sztuki ( malarstwo, rzeźba, architektura) mogą mieć wpływ na literaturę? Odpowiedz, analizując wybrane przykłady.

48.  Dzieło literackie jako tworzywo sztuki filmowej. Omów zagadnienie, odwołując się do adaptacji wybranej powieści pozytywistycznej.

49.  Funkcja symbolu w sztuce i literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

50.  Mity greckie jako źródło inspiracji artystów epoki renesansu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich i plastycznych.

51.  Motyw Apokalipsy. Przedstaw różne sposoby jego wykorzystania, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i sztuk plastycznych.

52.  Motywy baśniowe w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.

53.  Obraz powstania styczniowego w literaturze i sztukach plastycznych. Omów temat, sięgając

do różnych dzieł.

54.  Obraz świata Orientu zawarty w literaturze i malarstwie romantycznym. Przedstaw jego cechy, odwołując się do wybranych dzieł epoki.

55.  Obraz współczesnej Polski i Polaków w twórczości T. Różewicza i Jerzego Dudy Gracza.

Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła kultury.

56.  Przedstaw różne wizerunki Chrystusa w wybranych dziełach literatury i innych dziedzin sztuki.

57.  Przedstaw wizerunek cierpiącej matki w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

58.  Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów problem, odwołując się do literatury

 i sztuki współczesnej.

59.  Różne sposoby wykorzystania motywu tańca. Omów problem, odwołując się do przykładów

z literatury i innych dziedzin sztuki.

60.  Sposoby wykorzystania motywu Pasji w literaturze, sztukach plastycznych, filmie, muzyce.

 Przedstaw je, odwołując się do odpowiedniego materiału.

61.  Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).

62.  Symbolika sztuki średniowiecznej. Przedstaw jej charakter, odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych.

63.  Środki artystycznego wyrazu typowe dla impresjonizmu. Określ  ich cechy i funkcje, analizując wybrane dzieła literackie i malarskie przełomu XIX i XX wieku.

64.  Wizje końca świata w literaturze i malarstwie XX wieku. Określ ich istotę i funkcje, odwołując się

do wybranych dzieł.

65.  Zaprezentuj różne funkcje motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki wybranej epoki.

 

  III JĘZYK

 

 66.  Analizując teksty przemówień politycznych z okresu stalinowskiego, przedstaw cechy języka ówczesnej propagandy politycznej.

67.  Istota i funkcje stylizacji archaicznej. Omów problem, odwołując siędo wybranej powieści historycznej.

68.  Język Internetu. Przedstaw charakterystyczne jego cechy na przykładzie wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych.

69.  Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.

70.  Retoryczne środki wyrazu. Zanalizuj je i porównaj na przykładach z publicystyki dawnej

 i współczesnej.

71.  Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i ich funkcje na przykładzie dzieł literatury polskiej. Przykładów stylizacji szukaj w liryce, epice i dramacie.

72.  Specyfika języka bohaterów literatury science fiction. Omów  na przykładach wybranych utworów.

73.  Sposób realizacji funkcji impresywnej w języku reklam. Przedstaw zagadnienie w oparciu o zebrany materiał językowy.

74.  Zapożyczenia językowe. Oceń słuszność stosowania najnowszych zapożyczeń w języku polskim

w oparciu o zebrany materiał językowy..

75.  Związki frazeologiczne zaczerpnięte z mitologii i Biblii. Omów ich funkcjonowanie w języku współczesnym.

76.  Cechy języka wybranej subkultury. Przedstaw zagadnienie w oparciu o zebrany materiał językowy.

 

Thursday the 23rd. Copyright ©2013, Krzysztof Kozłowski