ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30000 EURO

Drukuj
Utworzono: czwartek, 17, listopad 2016 Administrator

 

 

 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

 

 

 

Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku

 

Adres: ul. Armii Krajowej7, 17-120 Brańsk

 

Telefon: (85) 7375197,  fax: (85) 7375171

 

Poczta elektroniczna (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Adres strony internetowej: zsbransk.masternet.pl

 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z2016 r., poz. 1265 późn. zm.) dalej zwaną „ustawą” oraz na podstawie Zarządzenie Nr 31/2013/2014Dyrektora Zespołu Szkół w Brańsk z dnia 01 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość wynosi 30.000 euro.

 

 

 

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.Przedmiotem zamówienia jest:Zakup i dostawa węgla dla Zespołu Szkół w Brańsku na okres grzewczy 2016/2017”

 

2. Szczegółowy zakres robót obejmuje: dostawę:

 

1) 120 ton węgla kamiennego kostki o parametrach: kaloryczność nie mniejsza niż 26.000 kJ/kg ,za wartość popiołu do 9%, całkowita wartość siarki do 0,4%,

 

Dostawa opału będzie odbywać się sukcesywnie, wg każdorazowo składanych zamówień, w

 

okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2017 r. Zamawiający nie dopuszcza

 

jednorazowej dostawy opału. Zamawiający jednorazowo może wymagać dostawy węgla w ilości 20-30 ton. Koszty transportu opału ponosi Wykonawca – na własny koszt, własnym transportem drogowym (pojazdami ciężarowymi samowyładowczymi).  Zamawiający, na co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą, telefonicznie lub faxem będzie składał Wykonawcy zamówienie na określoną ilość i rodzaj opału wraz ze wskazaniem miejsca tej dostawy.

 

Zamawiający żąda, aby dostawa opału każdorazowo odbywała się bezpośrednio do wskazanego miejsca. Miejsce dostaw opału: Brańsk, ul. Armii Krajowej7.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontrolnego ważenia dostarczanej partii opału na legalizowanej wadze oraz sprawdzenia parametrów opału w wyspecjalizowanej do tego typu placówce. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym towarze, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny od wad.

 

W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą,

 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia.

 

 

 

3. Załącznikiem do zapytania ofertowego jest wzór umowy, która będzie zawarta z wybranym

 

Wykonawcą.

 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 

 

1. Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 kwietnia 2017 r. od dnia podpisania umowy.

 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki, dotyczące:

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

 

wykonania zamówienia,

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

VI.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

 

WYKONAWCY SKŁADAJĄCY OFERTĘ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU

 

 

 

1. Dostawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu w formie „zapytania ofertowego”

 

muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia

 

stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

 

2) dokument potwierdzający parametry jakościowe dostarczanego opału oraz źródło jego

 

pochodzenia (kraj pochodzenia, nazwa kopalni).

 

 

 

 

 

 

 

VII. SPOSÓB POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 

 

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

 

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z dostawcami jest – Jadwiga Ziółek tel. (85) 7375197pok.nr. 11– w sprawie procedury i opisu przedmiotu zamówienia.

 

 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni. Przed upływem terminu związania ofertą należy zawrzeć umowę z wybranym dostawcą.

 

 

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 

 

1.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

2.Każdy dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,

 

3.Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu

 

ofertowym.

 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,

 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.

 

7. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie

 

(oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić

 

określonych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

 

 

 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 

 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć do dnia 29listopada 2016 r. do godz. 11.00do sekretariatu Zespołu Szkół w Brańsku, ul. Armii Krajowej 7,  17-120 Brańsk.

 

2. Nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert.

 

 

 

XI.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 

 

 

1. Cenę ofertową stanowi kwota brutto podana na Formularzu Oferty.

 

2. Cena oferty zostanie obliczona przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić

 

w cenie oferty wszystkie koszty konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy na

 

warunkach określonych w niniejszej specyfikacji i wynikających z przedmiotu zamówienia.

 

3. Cena oferty winna być wyrażona w PLN, z dwoma miejscami po przecinku.

 

4. Łączna cena wykonania nie będzie podlegała waloryzacji.

 

 

 

 

 

 

 

XII. INFORMACJA O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ

 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

 

 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena.

 

 

 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W

 

SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofert, Zamawiający na stronie internetowej

 

zsbransk.masternet.pl zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy - według wzoru stanowiącego

 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

3. W niniejszym postępowaniu nie ma możliwości składania odwołań.

 

 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

2. Niniejsza procedura zapytania ofertowego może zostać unieważniona na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

 

 

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

 

1. formularz oferty,

 

2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

3. wzór umowy

 

 

 

 

Thursday the 23rd. Copyright ©2013, Krzysztof Kozłowski